Trafiony wybór sposobu finansowania pojazdu może skutkować osiągnięciem oszczędności podatkowych.

Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w czasie określonym przepisami. Kalkulator procentów fiskalnych za zwłokę od zaległości, pomaga obliczyć ich wielkość. kwota odsetek zostaje obliczona na podstawie wprowadzonej kwoty niezapłaconej zaliczki fiskalnej, przy jednoczesnym wskazaniu terminu, podjęcia naliczania odsetek – wymagany termin płatności oraz data, w której wpłacona będzie ta zaległość.

Kalkulator odsetek podatkowych daje możliwość wyliczenia stawek odsetek według taryfy podstawowej oraz ulgowej. Obniżoną stawkę odsetek za opóźnienie stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty i realizacji zaległych zobowiązań w wymaganej wysokości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

pieniądze

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, do ewidencjonowania przychodów przy wykorzystaniu kas fiskalnych zobowiązani zostali wszyscy płatnicy podatku dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej lub rolników rozliczających się w formie ryczałtu. Jednocześnie na podstawie przepisów ustawowych Minister Finansów dostał delegację do uregulowania norm prawnych dotyczących zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, określonych grup podatników oraz określonych czynności z konieczności stosowania kas fiskalnych przy naliczaniu obrotu oraz wielkości podatku należnego (zobacz). Czynności zwolnione z powinności ewidencjonowania to m.in. usługi powiązane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, usługi związane z odprowadzaniem oraz oczyszczaniem nieczystości płynnych, usługi pocztowe i kurierskie, usługi zarządzania nieruchomościami, działania notarialne.

Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność sprzedażową są zwolnieni z podatku należnego przy pomocy kas fiskalnych. Pod warunkiem, że nie przewyższą obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w wysokości 20.000 zł. Leasing https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vat-2014-leasing-samochodu-od-1-kwietnia-2014-redsiębiorstwom. Wskutek podpisania umowy leasing, jeden podmiot – leasingodawca – nabywa środek trwały – leasingowany i oddaje go do korzystania innemu podmiotowi – leasingobiorcy. Leasingodawcami są specjalizujące się instytucje leasingowe. Zarabiają one głównie na tym, że zaopatrują się w środek trwały na kredyt, płacą od tego kredytu odsetki, ale jeszcze więcej odsetek pozyskują od leasingobiorców, którym przekazują środek trwały.