Kreowanie rezerwy na świadczenia pracownicze jest obowiązkiem Twego pracodawcy, wprowadzonym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6

Z definicji zawartych w ustawie o rachunkowości, jak też z postaci obowiązującego wzoru bilansu wynika, że należy tworzyć rezerwę, na prawnie wiążące zobowiązania, do dokonywania świadczeń na rzecz pracowników. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest właściwa wycena, a następnie utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Należą do nich na przykład odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy różnego rodzaju inne gratyfikacje dla pracowników.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania. Rezerwy takie, tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności jednostki. Do świadczeń pracowniczych, na które w praktyce najczęściej tworzone są rezerwy, należą: świadczenia po okresie zatrudnienia. Świadczenia pracownicze, które są należne po zakończeniu zatrudnienia to na przykład rezerwy emerytalne (link)

Pracodawca

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

i inne świadczenia emerytalne: ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia. Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, jest zależne od stażu pracy. Prawo prawnik prawo autorskie wrocław do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce. Rodzi to zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości.

Jednostka może zastosować uproszczenie w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i nie tworzyć rezerw na ww. świadczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy. Z zapisów zawartych w ustawie o rachunkowości, a także z unormowań obowiązującego schematu podsumowania okazuje się, że koniecznym jest założyć zapas, na prawnie wiążące przyrzeczenia, do dokonywania obowiązków na rzecz pracowników.

Znaczącym elementem doktryny księgowości jest właściwe obliczenie, a kolejno utworzenie zapasu na zapewnienia zatrudnienia. Mogą to być na przykład odprawy emerytalne, wyróżnieniajubileuszowe lub też różnego gatunku inne gratyfikacje dla zatrudnionych. Zabezpieczenia, zakłada się na mocne albo o znacznym poziomie możliwości, przyszłezobowiązania. Zapasy takie, uruchamia się w ciężar kosztów głównej produkcji firmy.

Do zobowiązań zakładowych, na które w rzeczywistości najczęściej uruchamiane są rezerwy, należą: zobowiązania po ustaniu zatrudnienia – zobowiązania pracownicze które są należne po zakończeniu zatrudnienia między innymi emerytury i inne świadczenia emerytalne, ochrony na życie po wygaśnięciu porozumienia oraz ochrona zdrowia po okresie zatrudnienia.Tworzenie zasobów na odprawy emerytalne i rentowe oraz premie okresowe, jest zależne od przepracowanych lat pracy.

Zobowiązanie do tych świadczeń otrzymują pracownicy przez czas trwania ich pracy w korporacji. Wywołuje to zobowiązanie jednostki wobec pracowników w przyszłości. Korporacja powinna zastosować skrót myślowy wobec przyjętych reguł księgowości na podstawie art. 4 ust. 4 regulacji o rachunkowości i nie wprowadzać rezerw na opisane powyżej zobowiązania, jeśli nie wywiera to i nie ma to istotnienegatywnego wpływu, na rzetelne i jasne odzwierciedlenie sytuacji majątkowej budżetu oraz wynik majątkowy.