Kto mógłby zostać tłumaczem przysięgłym oraz jakiego rodzaju musi spełnić wymogi?

Za dokonywanie przekładów różnorodnego typu dokumentów, odpowiedzialni są tłumacze przysięgli. Do ich obowiązków należy również uwierzytelnianie odpisów dokumentów. Co ważne, tego typu dokumenty mogły zostać przełożone także przez innych tłumaczy.

kwiaty

Autor: _dChris
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto przekładanie tekstów może być realizowane w formie ze słuchu.
Wymogi dotyczące osoby, która mogłaby wykonywać taki zawód są zdefiniowane w ustawie o tłumaczach przysięgłych. Osoba, która chce działać jako tłumacz przysięgły, musi zaliczyć test lub posiadać odpowiednie studia. Należy ponadto posiadać obywatelstwo polskie albo jednego z państw będących członkiem Unii Europejskiej lub EFTA. Ewentualnie na mocy wzajemnego porozumienia mogłoby być to także obywatelstwo innego kraju. Kolejnym wymogiem jest bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz całkowita zdolność do przeprowadzania czynności prawnych czy też brak jakiegokolwiek wyroku za m.in. przestępstwo skarbowe. Ponadto (http://collegium-novum.pl/-przejdź do nas po linku to łącze) kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra. Ostatnim warunkiem jest oczywiście zdanie egzaminu dotyczącego zdolności tłumaczenia. Egzamin jest złożony z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Część pisemna trwa cztery godziny.
Co ważne, w czasie przystępowania do tego egzaminu nie ma konieczności spełniać wszystkich powyższych warunków. Dopuszczalne jest ich późniejsze uzupełnienie. Dotyczy to przykładowo wymogu określającego wymagane wykształcenie. Prawo do wykonywania tego zawodu oraz dopisanie do listy tłumaczy przysięgłych ma miejsce po przedstawieniu dowodu na spełnianie wszystkich powyższych wymogów.

Zapisywanie na test ma miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości. O jego terminie kandydat jest informowany w ciągu maks 21 dni. Koszt testu wynosi 800 PLN.